top of page

Aanvragen en vergunningverleningen in

Hortusbuurt en Ebbingekwartier

Wij zijn niet meer bij machte om de vergunningen wekelijks up to date te houden.

Omdat in technische zin niet kan worden vertrouwd op de volledige toelevering van gegevens over vergunningaanvragen en vergunningverleningen via de zogenaamde “omgevingsalert”, gaan wij de lijst van vergunningen en aanvragen niet meer bijhouden.

Wij volgen nu de “uitsterfconstructie”. De algemene wenken laten we staan.

Nog een reden voor deze beëindiging is dat men sinds enige tijd mededelingen over lopende aanvragen en recent afgegeven omgevingsvergunningen makkelijk zelf kan opsporen.

 

Dit kan door te klikken op deze kaart, hier kan je zoeken op postcode of plaatsnaam.

 

Een lijst van deze en andere relevante meldingen voor de buurt kun je tevoorschijn halen door op de homepage van www.overheid.nl te klikken op “berichten uit de buurt” en vervolgens je postcode in te vullen en de straal op te geven waarbinnen je geïnformeerd wilt worden, bijvoorbeeld 1000 meter.

De stand van zaken van onder meer geldende en aangevraagde vergunningen 250 meter rondom je huis kun je (ook) te weten komen op de site www.kadastralekaart.com door na invulling van de postcode op “meer informatie” te klikken en vervolgens tegen betaling van bijna 10 euro de informatie te bestellen. Handig om zo verleende, maar nog niet geëffectueerde, vergunningen in je omgeving op te sporen.

Iedere dinsdag worden de bouwplannen gepubliceerd die voor de beoordeling op welstand in behandeling zijn genomen. Meestal gaat die behandeling vooraf aan de indiening van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Je kunt dan dus al iets eerder op de hoogte zijn.

De agenda is te vinden door op de site van de gemeente Groningen  te zoeken op welstandstoetsing.

Omgevingsvisie/Bestemmingsplannen

Besluit Algemene verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van sloop of gedeeltelijke sloop van karakteristieke gebouwen die zich bevinden binnen het grondgebied dat tot de gemeentelijke herindeling van 2018 behoorde tot de gemeente Groningen

Publicatiedatum 04-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-5169.html

NB: zolang nog geen gemeentelijke regeling voorziet in de bescherming van karakteristieke gebouwen gelden daarvoor de provinciale regels. Inmiddels is voor deze gebouwen een voorstel voor een gemeentelijk bestemmingsplan in de maak

!Voorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater 2019

Publicatiedatum: 2019-01-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1162.html

!Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-167875.html

NB: Met toepassing van deze lijst kunnen B en W van een bestemmingsplan afwijken met voor een woonomgeving aanzienlijke gevolgen (bijvoorbeeld 50% bijbouwen en een bouwlaag extra) zonder dat de gemeenteraad daar nog aan te pas kan komen. Daarom is de zienswijzenprocedure voor deze afwijkingsbesluiten heel belangrijk: let dus op de “ontwerpbesluiten” in de lijst! Zie de geruststellende toezegging die de wethouder over de eerdere – vergelijkbare - lijst heeft gedaan in de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Wonen van 9 mei 2018 (Raadsinformatie,  onder A5, onder d. Zo nodig in zienswijzen daarnaar verwijzen.

Bestemmingsplan ’ Herziening Bestemmingsregels Wonen 2’

Publicatiedatum 13-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26680.html

Bestemmingsplan ’Herziening bestemmingsregels wonen’

Publicatiedatum: 2017-05-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28222.html

NB: onherroepelijk na uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 20 december 2017, nr. 201704340/1/R3

​Ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2019’

Publicatiedatum 12-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-8670.html

 

Leges:

Kengetallen toetsing bouwkosten

Publicatiedatum 10-03-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-63866.html

Beleidsregel intrekken omgevingsvergunningen activiteit bouwen

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-167691.html

NB: let op de afwegingsruimte die de gemeente zich geeft om (toch) van intrekking af te zien. Daarom is het de vraag of in controversiële gevallen zal worden doorgepakt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’

Publicatiedatum 18-03-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15800.html

Huisvestingsverordening

Beleidsregels huisvestingsvergunning onttrekking onzelfstandige woonruimte en woningvorming 2019

Publicatiedatum: 2019-07-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-164563.html

Huisvestingsverordening 2019

Publicatiedatum: 2019-07-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-162875.html

Vervangt de Huisvestingsverordening 2015 die per 1 juli 2019 is ingetrokken

Zie ook de hieronder vermelde Verordening logiesbelasting

NB: Voor de meeste woningen is op grond van de Huisvestingswet vergunning vereist voor verhuur aan toeristen (Airbnb). Gemeenten kunnen geen vrijstelling van die plicht geven. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie HIER

Voor zover bekend, kent de gemeente Groningen anders dan Amsterdam geen vrijstellingsregeling. Evenals Amsterdam kan zij wel de vergunningplicht voor Airbnb handhaven. Zie artikel in het Dagblad van het Noorden van 12 februari 2020 over het te voeren beleid : "Gemeente grijpt in: Groningers mogen huis niet meer volledig verhuren via Airbnb".

 

Verordeningen en Reglementen

Verordening fietsparkeren 2020

Publicatiedatum 13-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-177106.html

 

Aanwijzingsbesluit instelling maximale fietsparkeerduur stad Groningen

Publicatiedatum 13-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-177099.html

Aanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod binnenstad (apvg 2009)

Publicatiedatum 16-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-151717.html

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

(herinvoeren verplichting veiligheidsplan horecabedrijven)

Publicatiedatum: 2018-12-27

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281039.html

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

Wijziging i.v.m. invoering verhuurdersvergunning

Publicatiedatum: 2018-11-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-243666.html

Beleidsregel wet aanpak woonoverlast

Publicatiedatum: 2017-10-12

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-177629.html

Beleidsregels horecaterrassen

Publicatiedatum: 2018-06-25

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-133545.html

Reclamebeleid 2016

Publicatiedatum: 2018-08-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-167305.html

Verordening logiesbelasting

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166066.html

Wet Geluidhinder

Bekendmaking geluidontheffing

Locatie: Bouwplan Boterdiep 54, 56a en 56b

Publicatiedatum 18-09-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-227446.html

Besluit Wet geluidhinder Nieuwe Ebbingestraat

Publicatiedatum 06-11-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-266854.html

Ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Nieuwe Ebbingestraat

Publicatiedatum: 2019-07-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-183820.html

Ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Turfsingel-Schuitendiep

Publicatiedatum: 2019-08-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-204505.html

Vaststelling ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’

Berichttype: verordeningen en reglementen

Publicatiedatum: 2018-06-13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-122169.html

Evenementenvergunningen

Heeft u geluidsoverlast of hinder tijdens een evenement? Bel - alleen tijdens het evenement - de evenementenklachtentelefoon: 050-367 11 33

Jaarplanning Grote Evenementen Gemeente Groningen

Publicatiedatum 20-01-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-13893.html

Standplaatsvergunning

Watervergunning

 

 

Verkeersbesluiten

Besluit tijdelijke bushaltes

UMCG noord Groningen - Petrus Campersingel en Vrydemalaan

Publicatiedatum 06-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20439.html

Instellen aslastbeperking Ebbingekwartier (gedeeltelijk)

Locatie: Wallegang

Publicatiedatum: 2019-08-22

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-47239.html

Besluit verkeersmaatregelen OV-knoop UMCG noord

Locatie: o.a. Vrydemalaan, Bloemsingel, Bloemstraat

Publicatiedatum: 2019-07-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40798.html

!Besluit verkeersmaatregel - Diepenring

Op de noordelijke rijbaan van de Noorderhaven zijn de fietsstroken voorzien van een rode kleur en aan de waterzijde is een permanente parkeerstrook aanwezig. Aan de gevelzijde is een verkeersmaatregel uitgevoerd om parkeren van voertuigen en de positie van de voetganger op het trottoir te reguleren.

Publicatiedatum: 2019-07-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40769.html

Beleidsregels

Openbare laadinfrastructuur

Publicatiedatum 17-09-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-227110.html

 

Parkeerverordening

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

(o.a. bewoners- en bedrijvenvergunning; op het eerste gezicht geen wijzigingen t.o.v. de vorige nadere regels die relevant zijn voor Boterdiep 7 t/m 25 oneven en 54 t/m 56 even)

Publicatiedatum 20-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-45864.html

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Wijziging die o.m. betreft de uitsluiting van bewonersvergunning en bedrijvenvergunning aan Boterdiep 9 t/m 25 (oneven), 54 t/m 56 (even). Tevens link naar de aangepaste volledige tekst van de nadere regels.

Publicatiedatum 17-10-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-252809.html

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-168255.html

Parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166031.html

Verordening parkeerbelastingen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166521.html

Verordening openbaar vaarwater

​​Locatie: Groningen

Publicatiedatum: 2018-01-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1638.html

 

Verordening openbaar vaarwater 2006

Verordening tot wijziging:

​Publicatiedatum: 2017-08-07

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-137270.html

NB: betreft regime voor Noorderhaven

Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen

Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen 2018

(regulering warmteonttrekking aan de bodem)

Publicatiedatum: 2019-01-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-1989.html

bottom of page