Aanvragen en vergunningverleningen in

Hortusbuurt en Ebbingekwartier

Bijgewerkt tot 10 juli 2020.

Opgespoord in de omgevingsalert van de gemeente Groningen.

Kruimelgevallen, zoals asbestverwijderingen, zijn weggelaten.

In aanvulling op de omgevingsalert zijn ook de bouwplannen vermeld die volgens de gemeentelijke site voor beoordeling op Welstand in behandeling zijn genomen. Sommige bouwplannen worden al op welstand beoordeeld voordat daarvoor een officiële aanvraag wordt ingediend. Onder welstandstoetsing worden die plannen dus eerder bekendgemaakt dan in de omgevingsalert.

Naar aanleiding van ingediende bezwaren kan nog een nadere behandeling van de welstandsaspecten plaatsvinden.

De omgevingsalert geeft ook informatie over meldingen die op grond van het Activiteitenbesluit bij de gemeente zijn binnengekomen. Het Activiteitenbesluit (te vinden op wetten.nl) bevat algemene milieuvoorschriften voor inrichtingen waarvan geen noemenswaardige hinder wordt verwacht. De gemeente heeft de bevoegdheid om aanvullende voorschriften (zgn maatwerkvoorschriften) te geven, wanneer zij na kennisneming van de melding en de daarbij verstrekte gegevens de algemene regels van het Activiteitenbesluit niet toereikend acht.

Omgevingsvisie/Bestemmingsplannen en wijzigingen van de Huisvestingsverordening, verordeningen en reglementen, toepassingen van de Wet geluidhinder, Evenementenvergunningen, Standplaatsvergunning en Watervergunning. zijn afzonderlijk gerubriceerd omdat die (meestal) een algemeen karakter hebben. De meldingen daarvan volgen direct na die van de omgevingsvergunningen. Evenals de Verkeersbesluiten, Beleidsregels, Parkeerverordeningen, Verordening openbaar vaarwater en Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen.

 

De enquête onder de bevolking is geweest en de termijnen voor het inbrengen van een inspraakreactie zijn verstreken.  Maar om alvast geïnformeerd te zijn wanneer de beide nota's op wijkniveau worden uitgewerkt hierbij de links naar de Erfgoednota en Welstandsnota.

M.b.t. tot burgerparticipatie bij uitwerking welstandscriteria wijzen we ook op de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Wonen van 13 september 2017: onder agendapunt B2 (actualisatie welstandsnota). Dit is een filmpje van de vergadering.

 

De lijst is bedoeld als wijkgerichte service. De bedoeling is om deze telkens te actualiseren. De indeling is op alfabetische volgorde van de straatnamen. Per (bouw) plan wordt de meest recente mededeling het eerst vermeld. Het is mensenwerk en het bestuur kan daarom de volledigheid en juistheid van dit overzicht niet garanderen.

Als je meer wilt weten over de procedure: Klik dan op de link naar de officiële bekendmaking onderaan de tekst!

 

Voor degenen die een selectie op omgevingsrisico wensen, zijn hieronder bij de meldingen uitroeptekens geplaatst. Uiteraard op basis van een  subjectieve inschatting:

! = opletten

!!= bijzondere waakzaamheid geboden

Met deze selectie wil het bestuur niet aangeven dat het zelf van plan is zorgen bij de gemeente kenbaar te maken of bezwaar te maken. Dat doet het alleen wanneer met een bouwplan of reeks bouwplannen, vestiging van een bedrijf of evenement een algemeen buurtbelang wordt geschaad.

Deze lijst is opgesteld vanuit het algemene buurtbelang dat buurtbewoners goed over op handen zijnde veranderingen in hun woon- en werkomgeving worden geïnformeerd.

De lijst moet niet onnodig lang worden. Daarom verdwijnt een melding uit de lijst wanneer in verband met de daarvoor gestelde termijn geen bezwaar meer kan worden ingediend tegen de verleende vergunning of het genomen besluit. Eveneens worden mededelingen over het in behandeling nemen voor de welstandstoetsingen geschrapt wanneer de vergunning is verleend. De verwijderde gegevens worden wel op een andere plaats bewaard.

In de officiële bekendmaking van aanvragen staat dat pas bezwaren kunnen worden ingediend wanneer de vergunning is verleend. Toch kan het raadzaam zijn eventuele zorgen alvast in een brief aan B en W kenbaar te maken. Het komt namelijk vaak voor dat voor de vergunning moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. In die gevallen zullen de B en W de belangen van omwonenden mee moeten wegen bij de voorbereiding van hun besluit. Dan kunnen zij daarover maar beter goed en op tijd zijn geïnformeerd.

Op onderstaande lijst kunt u zien welk adres (ver)nieuw(d) is. (rood)

kad. sectie A, kad. perc. nr. 13499

hoek Bloemsingel/Kolendrift/Fitterij, Ebbingekwartier

Bloemsingel 1

Bloemsingel 8

Bloemsingel 19

Bloemsingel 1001

Bloemstraat 8

Bloemstraat t.h.v. nr. 23

Bloemstraat 26

 Bloemstraat 30-34

Boterdiep 73/2

Boterdiep 80, 82 en 82b

Bloemstraat 8

Boteringesingel 14

Nieuwe Boteringestraat 29 en 31

Nieuwe Boteringestraat 38, 38a, 38b en 38c

Nieuwe Boteringestraat 59a

Nieuwe Boteringestraat 74

Nieuwe Boteringestraat 74a

Kiosk Ebbingebrug

Nieuwe Ebbingestraat 2 en 2-1

Nieuwe Ebbingestraat 4a

Nieuwe Ebbingestraat 31

Nieuwe Ebbingestraat 33

Nieuwe Ebbingestraat 44a en 44b

Nieuwe Ebbingestraat 53

Nieuwe Ebbingestraat 71a

Nieuwe Ebbingestraat 80

Nieuwe Ebbingestraat 84

Nieuwe Ebbingestraat 86

Nieuwe Ebbingestraat 94/1

Nieuwe Ebbingestraat 117

Nieuwe Kerkhof 1

Nieuwe Kerkhof 5

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 68

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 123

Langestraat 10

Langestraat 66

Grote Leliestraat 2

Grote Leliestraat 51 t/m 113 (oneven) en Grote Rozenstraat 54 t/m 70 (even)

Lopendediep 7

Noorderbinnensingel 112-140B, Grote Kruisstraat 24-26B, Grote Leliestraat 64-64C en 131-139B, Grote Rozenstraat 47-49B en 86-92B

Noorderhaven 3

Noorderhaven 64

Grote Rozenstraat 15

Grote Rozenstraat 31

Kleine Rozenstraat

Turfsingel 16

Vrydemalaan

Werfstraat

Werfstraat 2

Zoutstraat 20b

Ook wanneer een melding is gedaan van een voorgenomen bedrijfsexploitatie op grond van het Activiteitenbesluit kan uiting van eventuele zorgen in een brief zinvol zijn. Naar aanleiding daarvan kunnen B en W onderzoeken of aanvullende voorschriften aan het bedrijf moeten worden gesteld.

Volgens de gemeentelijke site kunnen welstandsbeoordelingen worden bijgewoond. Zie daarvoor hier.

Iedere dinsdag worden de welstandsaanvragen die in behandeling zijn genomen door de gemeente op haar website bekendgemaakt. Het kan zijn dat de welstandstoetsingen de woensdag daarop al plaatsvinden, dus voordat wij de gegevens verwerken. Wie niet het risico wil lopen een openbare behandeling te missen, wordt aangeraden zelf op de gemeentelijke site te zoeken op “welstandstoetsing”.

kad. sectie A, kad. perc. nr. 13499, naast de Bloemsingel 3

Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn:

Oprichten tijdelijke guesthouse (niet commercieel) (ontvangstdatum 16-04-2018, dossiernummer 201871352)

Publicatiedatum: 2018-07-11

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-147465.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Oprichten tijdelijke guesthouse (niet commercieel) (16-04-2018, 201871352)

Publicatiedatum: 2018-05-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-106734.html

Hoek Bloemsingel/Kolendrift/Fitterij, Ebbingekwartier

Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn:

Fase 7, deel 2 kadastraal bekend sectie F nummer 3598

Oprichten 3 woongebouwen (ontvangstdatum 20-12-2019, dossiernummer 201975818)

Publicatiedatum 26-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-51575.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Fase 7, deel 2 kadastraal bekend sectie F nummer 3598, oprichten 3 woongebouwen (ontvangstdatum 20-12-2019, dossiernummer 201975818)

Publicatiedatum 15-01-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-9554.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Bloemsingel 1

Sloopmelding:

Slopen de oude dierenverblijven/barakken (ontvangstdatum 11-06-2020, dossiernummer 202073368)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-158245.html

Bloemsingel 8

Verleende omgevingsvergunning:

Renoveren, verbouwen en strijdig gebruiken pand (villa b) (verzenddatum 12-06-2020, dossiernummer 202071864)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-159322.html

Sloopmelding:

Deels verwijderen interieur onderdelen (ontvangstdatum 14-02-2020, dossiernummer 202070808)

Publicatiedatum 27-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-132298.html


Bloemsingel 19

Ontvangen melding Activiteitenbesluit:

Reden van melding: veranderen van het bedrijf (201770505)

Publicatiedatum: 2017-03-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-40727.html

Bloemsingel 1001 (CiBoGa-boot Oosterhamrikkanaal)

!Sloopmelding:

Sloop-/demontage werkzaamheden (ontvangstdatum 31-03-2020, dossiernummer 202071802)

Publicatiedatum 15-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-95489.html

Bloemstraat 8

Aanvraag omgevingsvergunning:

Veranderen voorgevel (ontvangstdatum 03-06-2020, dossiernummer 202073143)

Publicatiedatum 17-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-152971.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Aanvraag omgevingsvergunning:

Veranderen winkelpui (ontvangstdatum 26-11-2019, dossiernummer 201975358)

Publicatiedatum 11-12-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-299707.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Verandering winkelpui begane grond naar nieuw houten pui met vakverdeling. (ontvangstdatum 26-09-2019, dossiernummer 201974280)

Publicatiedatum 09-10-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-243767.html

Bloemstraat t.h.v. nr. 23

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vervangen gasleiding (08-02-2017, 201770333)

Publicatiedatum: 2017-03-01

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-32524.html

Bloemstraat 30-34

Aanvraag omgevingsvergunning:

Kappen 1 boom (16-09-2016, 201672523)

Publicatiedatum: 2016-10-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-143543.html

Boterdiep 73/2

Aanvraag omgevingsvergunning:

Strijdig gebruiken begane grond voor woondoeleinden (ontvangstdatum 08-12-2019, dossiernummer 201975551)

Publicatiedatum 24-12-2-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-313580.html

Boterdiep 80, 82 en 82b

Verleende omgevingsvergunning:

Verbouwen 2 bestaande zelfstandige woningen en uitbreiden in 2 bouwlagen met 2 zelfstandige woningen (verzenddatum 23-06-2020, dossiernummer 202071436)

Publicatiedatum 01-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-165589.html?

Boteringesingel 14

Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn:

Het verbouwen van het monumentale pand naar 4 woningen (wijziging op eerder verleende vergunning) (ontvangstdatum 20-03-2020, dossiernummer 202071554)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-159647.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Verbouwen monumentale pand naar 4 woningen (wijziging op eerder verleende vergunning) (ontvangstdatum 20-03-2020, dossiernummer 202071554)

Publicatiedatum 01-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-85648.html

Nieuwe Boteringestraat 29 en 31

!Aanvraag omgevingsvergunning:

Transformeren 22 onzelfstandige wooneenheden naar 17 zelfstandige woningen (ontvangstdatum 27-01-2020, dossiernummer 202070401)

Publicatiedatum 12-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-36559.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

In de plaats gekomen van onderstaande aanvraag?

!Aanvraag omgevingsvergunning:

Transformeren 22 onzelfstandige wooneenheden naar 18 zelfstandige woningen (ontvangstdatum 01-11-2019, dossiernummer 201974924)

Publicatiedatum 20-11-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-279704.html

Nieuwe Boteringestraat 38a en 38b en 38c

Aanvraag omgevingsvergunning:

Veranderen 2 kozijnen en plaatsen 5 dakramen (ontvangstdatum 11-06-2020, dossiernummer 202073365)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-159059.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Sloopmelding:

Intern slopen pand (ontvangstdatum 01-05-2020, dossiernummer 202072473)

Publicatiedatum 13-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-118896.htm

 

Nieuwe Boteringestraat 59a

 

Aanvraag omgevingsvergunning:

Splitsen bovenwoning ten behoeve 2 zelfstandige woonfuncties (ontvangstdatum 26-06-2019, dossiernummer 201972683)

Publicatiedatum: 2019-07-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-168817.html

Nieuwe Boteringestraat 74

Aanvraag omgevingsvergunning:

Wijzigen voorgevel (08-05-2018, 201871661)

Publicatiedatum: 2018-05-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-106838.html

! Aanvraag omgevingsvergunning:

Wijzigen voorgevel (02-08-2017, 201772083)

Publicatiedatum: 2017-08-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-142557.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Nieuwe Boteringestraat 74a en 74a

Aanvraag omgevingsvergunning:

Herstellen dakgoot (ontvangstdatum 22-03-2019, dossiernummer 201971084)

Publicatiedatum: 2019-04-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-78267.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing bij Nieuwe Boteringestraat 74 (zelfde dossiernummer)

Nieuwe Ebbingestraat 2a Kiosk Ebbingebrug

Verleende omgevingsvergunning:

Aanpassen gevels kiosk (verzenddatum 10-06-2020, dossiernummer 202071362)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-159476.html

Nieuwe Ebbingestraat 2 en 2-1

Verleende omgevingsvergunning:

Intern verbouwen door splitsen detailhandelsfunctie op begane grond en splitsen bovenwoning in 2 woonappartementen (rijksmonument) (verzenddatum 30-06-2020, dossiernummer 202070997)

Publicatiedatum 08-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-173675.html

Nieuwe Ebbingestraat 4a

Aanvraag omgevingsvergunning:

Onderhoud schilderwerk woning (gemeentelijk monument) (17-07-2017, 201771899)

Publicatiedatum: 2017-07-26

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-128904.html

Nieuwe Ebbingestraat 31

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vestigen van een wasserette (ontvangstdatum 15-05-2020, dossiernummer 202072770)

Publicatiedatum 27-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-132637.html

Nieuwe Ebbingestraat 33

Aanvraag omgevingsvergunning:

Aanleggen fundering en riolering met sanering vuile grond (19-04-2017, 201771036)

Publicatiedatum: 2017-05-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-86380.html

Nieuwe Ebbingestraat 44 en 44a

!!Verleende omgevingsvergunning:

Wijzigen verleende vergunning ova201172243 (verwijderen dakterras en buitentrap en wijzigen onzelfstandige kamers in zelfstandige woningen) (verzenddatum 13-09-2019, dossiernummer 201972538)

Publicatiedatum 25-09-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-232088.html

!!Aanvraag omgevingsvergunning:

Toevoegen rapporten bij eerder aangevraagde vergunning (ontvangstdatum 03-05-2019, dossiernummer 201971770)

Publicatiedatum: 2019-05-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-119097.html

!!Aanvraag omgevingsvergunning:

Wijziging bestaande omgevingsvergunning (ontvangstdatum 08-11-2018, dossiernummer 201874158)

Publicatiedatum: 2018-11-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-247420.html

!!Verleende omgevingsvergunning:

Wijzigen verleende vergunning (OVA-201172243) (verzenddatum 19-12-2018, dossiernummer 201871740) van rechtswege

Publicatiedatum: 2018-12-27

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-278124.html

NB: is waarschijnlijk in de plaats gekomen voor de hier onderstaande aanvraag

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Aanvraag omgevingsvergunning:

Gewijzigd uitvoeren vergunning OVA-20172243 door 28 zelfstandige te realiseren i.p.v. 28 onzelfstandige wooneenheden en plaatsen zonnepanelen op dak in plaats van een dakterras (10-08-2017, 201772164)

Publicatiedatum: 2017-08-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-146215.html

! Sloopmelding:

Slopen dak en achtergevel (22-04-2017, 201771086)

Publicatiedatum: 2017-05-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-76242.html

Nieuwe Ebbingestraat 53

Verleende omgevingsvergunning:

Aanbrengen bestickering op ramen (verzenddatum 11-06-2020, dossiernummer 202073195)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-159502.html

 

Nieuwe Ebbingestraat 71a

 

Verleende omgevingsvergunning:

Herstellen ramen (verzenddatum 03-06-2020, dossiernummer 202071034)

Publicatiedatum 10-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-145810.html

Nieuwe Ebbingestraat 80

Aanvraag omgevingsvergunning:

Monteren dubbelzijdige lichtbak 80 x 80 cm (22-06-2017, 201771670) (0 kB)
Publicatiedatum:  05-07-2017

Gemeenteblad 2017, 114702 | Beschikkingen | gemeente Groningen

Nieuwe Ebbingestraat 84

Aanvraag omgevingsvergunning:

Aanbrengen gevelreclame (13-03-2017, 201770687)

Publicatiedatum: 2017-03-29

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-49693.html

Nieuwe Ebbingestraat 94/1

Aanvraag omgevingsvergunning:

Plaatsen pv-panelen op dak (10-02-2017, 201770358)

Publicatiedatum: 2017-02-22

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-28441.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Nieuwe Ebbingestraat 117

Voornemen verlenen drank- en horecavergunning

Stichting Molleboon

Publicatiedatum: 2018-01-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-9604.html

Nieuwe Kerkhof 1

Voornemen verlenen drank- en horecavergunning:

Stichting Martinikerk Groningen, Nieuwe Kerk

Publicatiedatum: 2018-01-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-5027.html

Nieuwe Kerkhof 5

Verleende omgevingsvergunning:

Verbouwen garage/werkplaats naar 2 zelfstandige appartementen (verzenddatum 25-06-2020, dossiernummer 202072411)

Publicatiedatum 08-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-173682.html

Nieuwe Kijk In 't Jatstraat 93a

Aanvraag omgevingsvergunning:

Wijzigen kamerverhuurpand (3) in zelfstandige woonruimtes (2) (ontvangstdatum 18-06-2020, dossiernummer 202073566)

Publicatiedatum 01-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-165250.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 68

Verleende omgevingsvergunning:

Onderhoud Jantina Tammeshuis (verzenddatum 25-06-2020, dossiernummer 202071674)

Publicatiedatum 08-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-173691.html

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 123

Aanvraag omgevingsvergunning:

Plaatsen nieuw kozijn in dakkapel aan voorzijde woning (ontvangstdatum 30-07-2019, dossiernummer 201973347)

Publicatiedatum: 2019-08-14

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-201835.html

Kleine Kruisstraat 17

Sloopmelding:

Sloopwerkzaamheden aan pand (ontvangstdatum 04-06-2020, dossiernummer 202073184)

Publicatiedatum 17-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-152718.html

NB: betreft locatie “Fortuna”; eerder omgevingsvergunning verleend voor bouwplan

Langestraat 10

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:

Brandveilig gebruiken IKC Borgman locatie Ebbingekwartier (ontvangstdatum 04-05-2020, dossiernummer 202072500)

Publicatiedatum 17-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-153383.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Brandveilig gebruiken IKC Borgman (ontvangstdatum 04-05-2020, dossiernummer 202072500)

Publicatiedatum 20-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-126924.html

Langestraat 66

Verleende omgevingsvergunning:

Plaatsen tijdelijke opslagcontainer (verzenddatum 30-06-2020, dossiernummer 202071988)

Publicatiedatum 08-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-173665.html

Verleende omgevingsvergunning:

Plaatsen gevelreclame (verzenddatum 26-05-2020, dossiernummer 202071801)

Publicatiedatum 03-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-138573.html?

Grote Leliestraat 2

Aanvraag omgevingsvergunning:

Veranderen gevel (dubbelglas en ventilatieroosters) (03-10-2017, 201772603)

Publicatiedatum: 2017-10-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-180480.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vervangen enkel glas door dubbelglas (20-07-2017, 201771952)

Publicatiedatum: 2017-08-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-133893.html

Lopendediep 7

Verleende omgevingsvergunning:

Plaatsen kunststofkozijnen (verzenddatum 09-06-2020, dossiernummer 202071198)

Publicatiedatum 17-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-153508.html

Noorderbinnensingel 112-140B, Grote Kruisstraat 24-26B, Grote Leliestraat 64-64C en 131-139B,

Grote Rozenstraat 47-49B en 86-92B

Aanvraag omgevingsvergunning:

Versterken balkonplaten aan de achterzijde (ontvangstdatum 15-06-2020, dossiernummer 202073436)

Publicatiedatum 01-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-165263.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing (op Grote Kruisstraat enz.)

Noorderhaven 3

Verleende omgevingsvergunning:

Aanbrengen geluidswerende maatregelen (verzenddatum 25-06-2020, dossiernummer 202070490)

Publicatiedatum 08-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-173695.html

Noorderhaven 64

Aanvraag omgevingsvergunning:

Plaatsen voorzetramen (ontvangstdatum 22-10-2018, dossiernummer 201873905)

Publicatiedatum: 2018-11-07

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-236269.html

Grote Rozenstraat 15

Aanvraag omgevingsvergunning:

Onderhoud aan snijdersgebouw (ontvangstdatum 24-03-2020, dossiernummer 202071675)

Publicatiedatum 08-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-91076.html

Grote Rozenstraat 31

Verleende omgevingsvergunning:

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden boumangebouw (verzenddatum 15-06-2020, dossiernummer 202071690)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-159419.html

Kleine Rozenstraat

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vellen 10 bomen (noodkap) (05-10-2017, 201772628)

Publicatiedatum: 2017-10-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-180490.html

Turfsingel 16

Sloopmelding:

Verwijderen (slopen) luifel en kademuur (rm) (ontvangstdatum 11-03-2020, dossiernummer 202071353)

Publicatiedatum 25-03-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-79296.html

Vrydemalaan (Hoek Wouter van Doeverenplein en Vrydemalaan, kadastraal bekend GNG, A, 13494)

Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling:

270 onzelfstandige studenteneenheden, hoek Wouter van Doeverenplein en Vrydemalaan (verzenddatum 23-06-2020, dossiernummer 202071905)

Publicatiedatum 01-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-164892.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Oprichten woongebouw met 270 onzelfstandige studenteneenheden en algemene ruimten, het vellen van 7 bomen, het verplanten van 2 bomen en het verwijderen van 460 m2 houtopstand (ontvangstdatum 06-04-2020, dossiernummer 202071905)

Publicatiedatum 22-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-101827.html

Vrydemalaan kadastrale sectie A, perc. nr 13494

Acceptatie melding Activiteitenbesluit:

Het starten van een bedrijf. Activiteiten: Afdeling 1.2 Melding; Afdeling 2.1 Zorgplicht; Afdeling 2.2 Lozingen; Afdeling 2.6 Energiebesparing; 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening; 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie; 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen; Activiteiten vallend onder WABO (202072296)

Publicatiedatum 27-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-131549.html

Werfstraat 2

Sloopmelding:

Interne verbouwing met constructieve wijziging (ontvangstdatum 05-06-2020, dossiernummer 202073215)

Publicatiedatum 01-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-164879.html

Zoutstraat 20b

! Aanvraag omgevingsvergunning:

Verbouwen en maken dakopbouw t.b.v. dakterras (24-10-2016, 201672755)

Publicatiedatum: 2016-11-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-158979.html

Omgevingsvisie/Bestemmingsplannen

!Voorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater 2019

Publicatiedatum: 2019-01-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1162.html

!Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-167875.html

NB: Met toepassing van deze lijst kunnen B en W van een bestemmingsplan afwijken met voor een woonomgeving aanzienlijke gevolgen (bijvoorbeeld 50% bijbouwen en een bouwlaag extra) zonder dat de gemeenteraad daar nog aan te pas kan komen. Daarom is de zienswijzenprocedure voor deze afwijkingsbesluiten heel belangrijk: let dus op de “ontwerpbesluiten” in de lijst! Zie de geruststellende toezegging die de wethouder over de eerdere – vergelijkbare - lijst heeft gedaan in de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Wonen van 9 mei 2018 (Raadsinformatie,  onder A5, onder d. Zo nodig in zienswijzen daarnaar verwijzen.

Bestemmingsplan ’ Herziening Bestemmingsregels Wonen 2’

Publicatiedatum 13-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26680.html

Bestemmingsplan ’Herziening bestemmingsregels wonen’

Publicatiedatum: 2017-05-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28222.html

NB: onherroepelijk na uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 20 december 2017, nr. 201704340/1/R3

​Ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2019’

Publicatiedatum 12-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-8670.html

 

Leges:

Kengetallen toetsing bouwkosten

Publicatiedatum 10-03-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-63866.html

Beleidsregel intrekken omgevingsvergunningen activiteit bouwen

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-167691.html

NB: let op de afwegingsruimte die de gemeente zich geeft om (toch) van intrekking af te zien. Daarom is het de vraag of in controversiële gevallen zal worden doorgepakt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’

Publicatiedatum 18-03-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15800.html

Huisvestingsverordening

Beleidsregels huisvestingsvergunning onttrekking onzelfstandige woonruimte en woningvorming 2019

Publicatiedatum: 2019-07-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-164563.html

Huisvestingsverordening 2019

Publicatiedatum: 2019-07-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-162875.html

Vervangt de Huisvestingsverordening 2015 die per 1 juli 2019 is ingetrokken

Zie ook de hieronder vermelde Verordening logiesbelasting

NB: Voor de meeste woningen is op grond van de Huisvestingswet vergunning vereist voor verhuur aan toeristen (Airbnb). Gemeenten kunnen geen vrijstelling van die plicht geven. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie HIER

Voor zover bekend, kent de gemeente Groningen anders dan Amsterdam geen vrijstellingsregeling. Evenals Amsterdam kan zij wel de vergunningplicht voor Airbnb handhaven. Zie artikel in het Dagblad van het Noorden van 12 februari 2020 over het te voeren beleid : "Gemeente grijpt in: Groningers mogen huis niet meer volledig verhuren via Airbnb".

 

Verordeningen en Reglementen

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 1 juli 2020

Publicatiedatum 01-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-683.html

Aanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod binnenstad (apvg 2009)

Publicatiedatum 16-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-151717.html

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

(herinvoeren verplichting veiligheidsplan horecabedrijven)

Publicatiedatum: 2018-12-27

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281039.html

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

Wijziging i.v.m. invoering verhuurdersvergunning

Publicatiedatum: 2018-11-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-243666.html

Beleidsregel wet aanpak woonoverlast

Publicatiedatum: 2017-10-12

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-177629.html

Beleidsregels horecaterrassen

Publicatiedatum: 2018-06-25

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-133545.html

Reclamebeleid 2016

Publicatiedatum: 2018-08-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-167305.html

Verordening logiesbelasting

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166066.html

Wet Geluidhinder

Bekendmaking geluidontheffing

Locatie: Bouwplan Boterdiep 54, 56a en 56b

Publicatiedatum 18-09-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-227446.html

Besluit Wet geluidhinder Nieuwe Ebbingestraat

Publicatiedatum 06-11-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-266854.html

Ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Nieuwe Ebbingestraat

Publicatiedatum: 2019-07-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-183820.html

Ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Turfsingel-Schuitendiep

Publicatiedatum: 2019-08-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-204505.html

Vaststelling ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’

Berichttype: verordeningen en reglementen

Publicatiedatum: 2018-06-13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-122169.html

Evenementenvergunningen

Heeft u geluidsoverlast of hinder tijdens een evenement? Bel - alleen tijdens het evenement - de evenementenklachtentelefoon: 050-367 11 33

Jaarplanning Grote Evenementen Gemeente Groningen

Publicatiedatum 20-01-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-13893.html

Life is a Beach

Datum: 05-07-2020

Tijd: 12:00 – 22:00 uur

Locatie: Stadsstrand bij DOT

Verleende evenementenvergunning:

Publicatiedatum 08-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-92526.html

NB: voorlopig gepland in juli en in afwachting van dan geldende regels voor de bestrijding van het Coronavirus

Standplaatsvergunning

Watervergunning

 

 

Verkeersbesluiten

Besluit tijdelijke bushaltes

UMCG noord Groningen - Petrus Campersingel en Vrydemalaan

Publicatiedatum 06-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20439.html

Instellen aslastbeperking Ebbingekwartier (gedeeltelijk)

Locatie: Wallegang

Publicatiedatum: 2019-08-22

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-47239.html

Besluit verkeersmaatregelen OV-knoop UMCG noord

Locatie: o.a. Vrydemalaan, Bloemsingel, Bloemstraat

Publicatiedatum: 2019-07-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40798.html

!Besluit verkeersmaatregel - Diepenring

Op de noordelijke rijbaan van de Noorderhaven zijn de fietsstroken voorzien van een rode kleur en aan de waterzijde is een permanente parkeerstrook aanwezig. Aan de gevelzijde is een verkeersmaatregel uitgevoerd om parkeren van voertuigen en de positie van de voetganger op het trottoir te reguleren.

Publicatiedatum: 2019-07-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40769.html

Beleidsregels

Openbare laadinfrastructuur

Publicatiedatum 17-09-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-227110.html

 

Parkeerverordening

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

(o.a. bewoners- en bedrijvenvergunning; op het eerste gezicht geen wijzigingen t.o.v. de vorige nadere regels die relevant zijn voor Boterdiep 7 t/m 25 oneven en 54 t/m 56 even)

Publicatiedatum 20-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-45864.html

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Wijziging die o.m. betreft de uitsluiting van bewonersvergunning en bedrijvenvergunning aan Boterdiep 9 t/m 25 (oneven), 54 t/m 56 (even). Tevens link naar de aangepaste volledige tekst van de nadere regels.

Publicatiedatum 17-10-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-252809.html

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-168255.html

Parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166031.html

Verordening parkeerbelastingen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166521.html

Verordening openbaar vaarwater

​​Locatie: Groningen

Publicatiedatum: 2018-01-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1638.html

 

Verordening openbaar vaarwater 2006

Verordening tot wijziging:

​Publicatiedatum: 2017-08-07

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-137270.html

NB: betreft regime voor Noorderhaven

Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen

Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen 2018

(regulering warmteonttrekking aan de bodem)

Publicatiedatum: 2019-01-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-1989.html

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren

  • Facebook